กลุ่มการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด จำนวน 40 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฟาร์มเกษตรผสมผสานบ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 2 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา