บุคลากร กศน.ตำบลสระ

นายรัฐวัฒ นุธรรม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน

นายไชยพจน์ สมภาร
หัวหน้า กศน.ตำบล

นางภานิษา เชื้อเมืองพาน
ครูผู้ช่วย

นายปิติพล วงศ์กะโซ่
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน