ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน เมษายน 2563

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วน ประจำเดือนเมษายน 2563 และได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30 ชิ้น เพื่อให้ทางอำเภอเชียงม่วน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไม่สามารถหาหน้ากากอนามัยจากที่อื่นได้ ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 2019) โดยมีนายฉลอง โมกศิริปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงม่วน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ปิติพล วงศ์กะโซ่: -ข่าว