ประวัติตำบลสระ

ข้อมูลทั่วไปของตำบลสระ

ประวัติความเป็นมา

              ประมาณ 70-80 ปี ก่อน พ.ศ. 2427 เจ้าเมืองน่านและเจ้าเมืองพะเยา มีการติดต่อค้าขายกันอยู่ โดยใช้เส้นทางจากจังหวัดน่าน-บ้านสวด ถึงเชียงม่วนและต่อไปอำเภอดอกคำใต้ โดยในอำเภอเชียงม่วนจะต้องข้ามแม่น้ำยมและหยุดพักอีก 1 คืน และได้สำรวจพบว่าด้านตะวันตกของแม่น้ำยมสามารถสร้างที่อยู่อาศัยและเป็นที่ เพาะปลูกได้ และได้ขออนุญาตเจ้าเมืองน่านตั้งบ้านเรือนประมาณกว่าสิบครอบครัว (นายหวัด สืบแสน ผู้ให้สัมภาษณ์) ประกอบด้วยผู้ร่วมคณะดังนี้

 1. แสนหลวงวงค์
 2. แสนเวียงงอก
 3. แสนจักร
 4. แสนเห็นโอ้ม
 5. แสนหลวงท้าวพระการ
 6. ขุนเสนา(ไม่ทราบนามสกุล)
 7. นายพรหม พรมรักษ์ (ขุนอภิรักษ์สารคาม)

ในปี พ.ศ.  2486  ขุนอภิรักษ์ สารคาม กำนันตำบลสระขณะนั้น ได้พัฒนาหมู่บ้าน  และบริจาคที่ดินเนื้อที่ 6,883 ตารางเมตร ให้เป็นที่สำหรับสร้างโรงเรียนและต่อมา มีราษกรหมู่บ้านใกล้เคียงมาสมทบ ทำให้เป้นชุมชนขนาดใหญ่ ปัจจุบันแบ่งเป็น 5 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพ  ยึดงานเกษตรกรรมเป็นหลัก ในการดำรงชีวิต และในบริเวณทิศตะวันตก ของหมู่บ้าน มีบริษัทเหมืองเชียงม่วนสัมปทาน ขุดแร่ลิกไนท์ ทำให้สภาพของราษฏรเปลี่ยนแปลงอาชีพไปบางส่วน

สถานศึกษาของหมู่บ้านสระ ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการก่อตั้งในปี  พ.ศ. ใด แต่ที่ระบุในปี พ.ศ. 2472 นายอินผาย ราชเทียร ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยสร้างโรงเรียนในเขตธรณีสงฆ์ของวัดสระเหนือ ในที่ดิน 1 งานเศษ ต่อมาก็ย้ายโรงเรียนไปตั้งในที่ของขุนอภิรักษ์สารคามบริจาค (บริเวณสถานีอนามัยในปัจจุบัน) เมื่อจำนวนนักเรียนมากขึ้นจึงย้ายมาตั้งในที่ดินนายเพียว  ตันบรรจง บริจาคในที่ดิน 10 ไร่ 40 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน(โรงเรียนบ้านสระ , 2540)

ศาสนสถาน มีจำนวนวัด 2 แห่ง คือวัดสระเหนือ วัดสระใต้ โดยวัดสระเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2427 ในที่ดิน 6 ไร่ 55 ตารางวา และวัดสระใต้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ . 2525 ซึ่งวัดทั้งสองแห่งสังกัดคณะสงฆ์นิกายมหายาน (องพุทธศาสนา 2532 : 964 – 965)

สภาพทั่วไปของตำบล

          สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบระหว่างหุบเขามีเทือกเขาล้อมรอบ บางส่วนเป็นเนินสูง บางส่วนเป็นที่ราบลาดเอียงและที่ราบริมแม่น้ำ มีลำน้ำยมไหลผ่าน

อาณาเขตตำบล

 • ทิศเหนือ             ติดต่อกับ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 • ทิศ ใต้                ติดต่อกับ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
 • ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ อำเภอปง จังหวัดพะเยา,อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
 • ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

จำนวนประชากรของตำบล

          จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,390 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,026 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

 • อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
 • อาชีพเสริม หัตถกรรม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1. ปั๊มน้ำมัน               6        แห่ง

2. โรงสี                   12      แห่ง

3. บริษัทเหมืองแร่       1        แห่ง

4. วัด/สำนักสงฆ์         5       แห่ง

5. สถานีอนามัย         4       แห่ง

6. สถานพยาบาล        2        แห่ง