ประวัติ กศน.ตำบลสระ

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1.  ชื่อสถานศึกษา  กศน.ตำบลสระ

2.  ที่ตั้ง/การติดต่อ  ตั้งอยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสระหลังเดิม หมู่ที่ 12 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

3.  สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

4.  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

                4.1  ประวัติสถานศึกษา

                ปี พ.ศ. 2553 ใช้ศูนย์การเรียนชุมชนอบต.สระ เป็นที่ทำการ กศน.ตำบลสระ และจัดการเรียนการสอน โดยตัวอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน  5  หมู่บ้าน คือบ้านสระเหนือ บ้านราษฎร์พัฒนา บ้านเหล่าพัฒนา บ้านสระกลาง บ้านสระใต้ ซึ่งเป็นที่ดินของบริษัทเหมืองบ้านปู  ส่วนอาคารเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 โดยมีนายไชยพจน์  สมภาร  ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลสระ  จัดการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน  

                4.2  ทำเนียบบุคลากร กศน.ตำบลสระ

                กศน.ตำบลสระ  มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้

                1.  ครู กศน.ตำบล             1           คน

                                รวมทั้งสิ้น             1              คน

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1นายไชยพจน์  สมภารหัวหน้า กศน.ตำบลสระ2540-ปัจจุบัน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของ กศน. ตำบลสระ

.๑  ข้อมูลทั่วไปของ กศน. ตำบลสระ

      (๑)  ที่ตั้ง  

                   กศน. ตำบลสระตั้งอยู่  หมู่ที่12 บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็น กศน.ตำบล  เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๙  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเชียงม่วนประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา  เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  ๑๐๙๑  ระยะทางประมาณ  ๑๑๐  กิโลเมตร  หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๕๑  ระยะทางประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล  ๓๐๐  เมตร  สภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  มีเทือกเขาล้อมรอบ  มีพื้นที่บางส่วนเป็นเนินเขาสูง  บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา  มีลำน้ำยมไหลผ่าน  มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

         พิกัด  N ๖๒๘๕๙๗  E ๒๐๙๒๗๐๓N628597

E2092703

N628597

E2092703

      (๒)  อาณาเขต

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  อำเภอปง               จังหวัดพะเยา

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลบ้านมาง       จังหวัดพะเยา

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลเชียงม่วน      จังหวัดพะเยา

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  อำเภอดอกคำใต้    จังหวัดพะเยา

      (๓)  ภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศในเขตตำบลสระ  เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  มีเทือกเขาล้อมรอบ  บางส่วนเป็นเนินสูง  บางส่วนเป็นที่ราบลาดเอียงเขา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบริมแม่น้ำยม  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสายสำคัญของตำบล  เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับการอุปโภคบริโภค  และยังเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรของตำบล  ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในตำบลสระ

      (๔)  ภูมิอากาศ

                   ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

                   ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

                   ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

      (๕)  เขตการปกครอง

                    กศน.ตำบลสระ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๓  หมู่บ้าน  โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหมู่บ้านดังต่อไปนี้

ตารางที่  ๒-๑  เขตการปกครองและรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้นำชุมชนตำแหน่ง
บ้านท่าฟ้าเหนือนายปั่น   มูลศรีผู้ใหญ่บ้าน
บ้านท่าฟ้าใต้นายณฤทธิ์  กัญญาผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสระเหนือนายถาวร     บ้านสระผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสระใต้นายนพกร  บ้านสระกำนันตำบลสระ
บ้านทุ่งหนองนายธีรศักดิ์  แก้วมาเรือนผู้ใหญ่บ้าน
บ้านท่าฟ้าหล่ายนางวีณา  ปลาสุวรรณผู้ใหญ่บ้าน
บ้านฟ้าใหม่นายรวย   เขื่อนแก้วผู้ใหญ่บ้าน
บ้านราษฎร์พัฒนานายประภาส   ศรีทานนท์ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านนาบัวนายสานเจียว     แซ่ลีผู้ใหญ่บ้าน
๑๐บ้านเหล่าพัฒนานายสวิง    สืบแสนผู้ใหญ่บ้าน
๑๑บ้านฟ้าสีทองนายจำลอง  กันทะผู้ใหญ่บ้าน
๑๒บ้านสระกลางนายทรงฤทธิ์   บ้านสระผู้ใหญ่บ้าน
๑๓บ้านห้วยกั้งปลานายวุฒิพงษ์   เชาว์วัฒนานนท์ผู้ใหญ่บ้าน

      (๖)  ประชากร

                   ลักษณะประชากรในเขต กศน.ตำบลสระ  แยกเป็นชุมชนคือ

                   ๑.  ชุมชนพื้นเมืองเดิม  ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านสระ  มีจำนวน  ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๓,๔,๕,๘,๑๐  และหมู่ที่  ๑๒

                   ๒.  ชุมชนไทลื้อ  ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าฟ้าตอนเหนือของตำบลสระ  มีจำนวน  ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๑,๒,๖,๗  และหมู่ที่  ๑๑  ซึ่งชาวไทลื้อยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อเป็นอย่างดี

                   ๓.  ชุมชนชาวไทยภูเขา  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า  มีจำนวน  ๒  หมู่บ้าน  คือบ้านนาบัว  หมู่ที่  ๙  และบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  ๑๓  ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นและได้รับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยครบถ้วนแล้ว   

ประชากรของตำบลสระ  ประกอบด้วยชาวพื้นเมือง (ชาวเมืองเหนือ) ร้อยละ  53 ชาวไทยใหญ่ (ไทลื้อ)  ร้อยละ  ๓๗  และชาวไทยภูเขา (เผ่าเมี่ยน) ร้อยละ  ๑๐    มีประชากรทั้งสิ้น  ๖,๒๑๙  คน  แยกเป็นชาย  3,107 คน  หญิง   3,112 คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๗  คน/ตารางกิโลเมตร    จำนวนครัวเรือน  2,257  ครัวเรือน  จำนวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้

                   ตารางที่  ๒-๒  จำนวนประชากรในเขตตำบลสระจำแนกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่หมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย  (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
บ้านท่าฟ้าเหนือ146207191398
บ้านท่าฟ้าใต้262347369716
บ้านสระเหนือ171230242472
บ้านสระใต้333390381771
บ้านทุ่งหนอง210294295589
บ้านหล่าย83102109211
บ้านฟ้าใหม่166208214422
บ้านราษฎร์พัฒนา178248235483
บ้านนาบัว134256249505
๑๐บ้านเหล่าพัฒนา228330326656
๑๑บ้านฟ้าสีทอง156220211431
๑๒บ้านสระกลาง121154166320
๑๓บ้านห้วยกั้งปลา69121124245
                        รวม2,2573,1073,1126,219

          **  ที่มาของข้อมูล    :   สำนักงานบริหารการทะเบียนอำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา  ข้อมูล  ณ   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘

        (๗)  สภาพทางเศรษฐกิจ

  ๗.๑  อาชีพ

                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นการผลิตขั้นต้นบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทำงานในภาคการเกษตรตามฤดูกาล    โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ    ข้าวโพด  ยาสูบ   กะหล่ำปลี  และขิง     มีการแปรรูปทางการเกษตรที่สำคัญคือ   โรงบ่มใบยาสูบ     ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  ๕  และในเขตชุมชนชาวไทลื้อ  ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑  มีการประกอบอาชีพเสริมคือการทอผ้าลายไทลื้อ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองของชาวไทลื้อ  มีการแปรรูปผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์อื่น  เช่น  ผ้าเช็ดหน้า  ตุงพื้นเมือง  นอกจากนี้  ยังมีการทำหัตถกรรมอื่น ๆ  ได้แก่  การทำกระดาษสา  การทำไม้กวาดดอกแก้ว  การจักสาน 

           ๗.๒  หน่วยธุรกิจในเขตตำบลสระ

                   –  ปั๊มน้ำมันและสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง                   จำนวน  16  แห่ง

                   –  โรงสีข้าว                                                       จำนวน  11  แห่ง

                   –  ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปลีกเป็นหลัก                           จำนวน  62  แห่ง

                   –  ร้านรับซ่อมยานยนต์  เครื่องจักรกล                          จำนวน    7  แห่ง

                   –  ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                                    จำนวน    ๒  แห่ง

                   –  บริษัทเหมืองแร่ถ่านหิน                                       จำนวน    ๑  แห่ง

                   –  โรงบ่มใบยาสูบ                                                          จำนวน    1  แห่ง       

                   –  ตลาดสด                                                       จำนวน    5  แห่ง

                   –  สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข        จำนวน    4  แห่ง

                      พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร้านอาหาร)

                   –  บ้านเช่า                                                       จำนวน    5  แห่ง

                   –  โกดังเก็บสินค้า                                                          จำนวน    3  แห่ง

                   –  สถานที่ให้เช่าติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรศัพท์               จำนวน    7  แห่ง

                   –  ร้านเสริมสวย                                                  จำนวน    4  แห่ง

                   –   โรงงานกระดาษสา                                           จำนวน    2  แห่ง

                                                                   รวม              จำนวน  129  แห่ง

        (๘)  สภาพทางสังคม

            ๘.๑  การศึกษา

                   –  โรงเรียนประถมศึกษา            จำนวน   ๕   แห่ง 

                      ๑.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ   ตั้งอยู่  บ้านท่าฟ้าเหนือ  หมู่ที่  ๑

                       ๒.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  ตั้งอยู่ บ้านท่าฟ้าใต้  หมู่ที่  ๒

                      ๓.  โรงเรียนบ้านสระ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  ตั้งอยู่  บ้านสระ  หมู่ที่  ๑๒

                      ๔.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง  ตั้งอยู่  บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  ๕

                      ๕.  โรงเรียนบ้านนาบัว  ตั้งอยู่  บ้านนาบัว  หมู่ที่  ๙

                   –  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               จำนวน   ๖  แห่ง

                      ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้าเหนือ  ตั้งอยู่  บ้านท่าฟ้าเหนือ  หมู่ที่  ๑

                      ๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้าใหม่  ตั้งอยู่  บ้านท่าฟ้าใหม่  หมู่ที่  ๗

                      ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ  ตั้งอยู่  บ้านสระเหนือ  หมู่ที่  ๓

                      ๔.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนอง  ตั้งอยู่  บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  ๕

                      ๕.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว  ตั้งอยู่  บ้านนาบัว  หมู่ที่  ๙

                      ๖.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านห้วยกั้งปลา  ตั้งอยู่  บ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  ๑๓

                   –  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน     จำนวน  ๑๓  แห่ง

                   –  ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลสระ (กศน.ตำบล) จำนวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระ (หลังเดิม)

            ๘.๒  การศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม

                 (๑ )  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   –  วัด/สำนักสงฆ์                    จำนวน   ๕  แห่ง

                             ๑.  วัดท่าฟ้าเหนือ         ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าฟ้าเหนือ  หมู่ที่  ๑

                             ๒.  วัดท่าฟ้าใต้            ตั้งอยู่ที่  บ้านฟ้าสีทอง  หมู่ที่  ๑๑

                             ๓.  วัดสระเหนือ           ตั้งอยู่ที่  บ้านสระเหนือ  หมู่ที่  ๓

                             ๔.  วัดสระใต้              ตั้งอยู่ที่  บ้านสระใต้  หมู่ที่  ๔

                             ๕.  วัดทุ่งหนอง            ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  ๕                     

                   (๒)  ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 

                       ๒.๑  ประเพณีวันสงกรานต์  จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี  เป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมา  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  คือ  การประกวดนางงามสงกรานต์  พิธีรดน้ำดำหัวบิดามารดา  ปู่ย่า

ตายาย  และผู้สูงอายุในชุมชน  และมีการทำบุญเลี้ยงพระ  สรงน้ำพระพุทธรูป  ทำบุญตักบาตร                มีการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ

                       ๒.๒  พิธีบวงสรวงแท่นพระป่า  ตรงกับวันขึ้น ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๖ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาของทุกปี  ประกอบด้วยกิจกรรมบวงสรวงแท่นพระป่า  แข่งขันบั้งไฟ  ทำบุญตักบาตร  และกิจกรรมนันทนาการรื่นเริงต่าง ๆ

                       ๒.๓  พิธีบวงสรวงพระธาตุโป่งเกลือ  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๗  ของทุกปี  มีพิธีทำบุญตักบาตร  กิจกรรมบวงสรวง  การแข่งขันบั้งไฟ  และกิจกรรมรื่นเริงนันทนาการต่าง ๆ

                       ๒.๔  ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม  หรือสิงหาคม  ของทุกปี  กิจกรรมมีการทำบุญแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ  ในพื้นที่  และทำบุญตักบาตร

                       ๒.๕  ประเพณีออกพรรษา  ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังธรรม

                       ๒.๖  ประเพณีตานก๋วยสลากภัตร  ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  กิจกรรมทำ

ก๋วยสลาก  ไปถวายตามวัดต่าง ๆ

                       ๒.๗  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  กิจกรรมทำบุญ

ตักบาตร  และมีการลอยกระทง  ประกวดนางนพมาศ  มีการละเล่นต่าง ๆ

                       ๒.๘  ประเพณีวันตรุษจีน  มีการประกอบกิจกรรมไหว้บรรพบุรุษ  ตามความเชื่อของชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน

                   ๘.๓  สาธารณสุข

                   ตำบลสระ  มีสถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  และสถานบริการสาธารณสุข  รวมทั้งสิ้นจำนวน    ๔  แห่ง  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  ๘  คน  คือ

                   ๑.  สถานีอนามัยตำบลสระ   หมู่ที่  ๓    พื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๓,๔,๕,๘,๑๐,๑๒

                   ๒.  สถานีอนามัยบ้านท่าฟ้าใต้  หมู่ที่  ๑๑   พื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๑,๒,๖,๗,๑๑

                   ๓.  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว  หมู่ที่  ๙  พื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๙

                   ๔.  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  ๑๓  พื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๑๓

 (๙)  การบริการพื้นฐาน

            ๙.๑  การคมนาคม

                   การคมนาคมสัญจรไปมาตำบลสระมีเส้นทางหลัก  ๒  เส้นทาง  คือ

                   (๑)  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๙๑  จากตัวจังหวัด  – อำเภอปง – ตำบลสระ – อำเภอ

เชียงม่วน – จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่

                   (๒)  ทางหลวงหมายเลข  ๑๒๕๑  จากตัวจังหวัดพะเยา – อำเภอดอกคำใต้ – บ้านบ่อเบี้ย – ตำบลสระ 

                   สภาพถนนทั้งสองเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสายใช้ได้ตลอดฤดูกาล  ส่วนการคมนาคมภายในหมู่บ้านสะดวกเกือบทุกสาย  ยกเว้น  ๒  หมู่บ้าน  คือ  บ้านนาบัว   หมู่ที่  ๙  และบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  ๑๓  พื้นที่ถนนยังเป็นหุบเขา  ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขา  การเดินทางไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน

           .๒  การไฟฟ้า

                   ตำบลสระมีไฟฟ้าใช้ทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  2,257  ครัวเรือน  มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่ให้ความสว่างของชุมชน 

           ๙.๓  การประปา 

                         ตำบลสระมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  จำนวน  ๖๗๑  ครัวเรือน  ๙  หมู่บ้าน  มีน้ำประปาเป็นประปาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมอนามัยและกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยมีแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำยม  และในปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคในเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓,๔,๘,๑๐  และ  ๑๒

           ๙.๔  การสื่อสารและโทรคมนาคม

                   ตำบลสระมีโทรศัพท์บ้านใช้ในครัวเรือน  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ประชากรใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร  นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการในจุดต่าง ๆ ตามหมู่บ้านจำนวน  ๒๑  ตู้  และมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและของชุมชน  จำนวน  ๑๓ หมู่บ้าน

           ๙.๕  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   –  ลำน้ำ , ลำห้วย                            ๔   แห่ง

                   –  บึง, หนอง, และอื่นๆ                       ๔  แห่ง

           .๖  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   –  ฝาย                                            ๗  แห่ง

                   –  บ่อน้ำตื้น                                   ๑๘๖  แห่ง

                   –  บ่อโยก                                         ๗  แห่ง

                   –  อ่างเก็บน้ำ                                     ๔  แห่ง

        (๑๐)  ข้อมูลอื่น ๆ

                 ๑๐.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

                   ๕.๑.๑  ป่าไม้  เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลสระ  แต่ปัจจุบันมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นไม้เนื้อดีเหมาะสำหรับทำเครื่องเรือน

                   ๕.๑.๒  ที่ดิน  สภาพของที่ดินพื้นที่ของตำบลสระเหมาะแก่การทำการเพาะปลูกพืชหลายชนิด  และเหมาะที่จะทำการเลี้ยงสัตว์  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ตำบลสระมีจำนวนพื้นที่  ๙๑,๐๖๖  ไร่  และพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน  ๒๑,๙๖๐  ไร่  โดยมีพื้นที่  ส.ป.ก. จำนวน  ๑๑,๗๑๗  ไร่  ดังตารางที่  ๒-๕

ตารางที่  ๒-๕  จำนวนพื้นที่ในตำบล  และพื้นที่ทำการเกษตรตำบลสระ  จำแนกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านพื้นที่ทั้งหมด (ไร่)พื้นที่การเกษตร (ไร่)
บ้านท่าฟ้าเหนือ๒๔,๒๒๕๒,๐๐๐
บ้านท่าฟ้าใต้๑๒,๕๐๐๒,๕๐๐
บ้านสระเหนือ๑,๒๕๐๖๕๐
บ้านสระใต้๗,๕๗๗๒,๑๔๕
บ้านทุ่งหนอง๒,๕๐๐๒,๕๐๐
บ้านหล่าย๙๕๐๔๕๕
บ้านฟ้าใหม่๑,๒๘๕๙๕๐
บ้านราษฎร์พัฒนา๒,๖๐๐๒,๖๐๐
บ้านนาบัว๕,๐๐๐๑,๕๐๐
๑๐บ้านเหล่าพัฒนา๒,๒๘๙๒,๑๙๙
๑๑บ้านฟ้าสีทอง๕,๖๐๐๑,๖๐๐
๑๒บ้านสระกลาง๑๐,๒๙๐๑,๐๒๙
๑๓บ้านห้วยกั้งปลา๑๕,๐๐๐๑,๘๕๐
รวม  ๑๓  หมู่บ้าน๙๑,๐๖๖๒๑,๙๖๘

                   ๕.๑.๓  แม่น้ำ  ตำบลสระมีแม่น้ำยมไหลผ่าน  เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนตำบลสระ

                   ๕.๑.๔  แหล่งแร่ธรรมชาติ  ในตำบลสระ  มีบริษัทเหมืองแร่เชียงม่วน  ซึ่งได้รับสัมปทานทำเหมืองแร่ลิกไนต์  แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกสัมปทานแล้ว  จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  อีกแห่งหนึ่งของตำบลสระ  มีประวัติความเป็นมาที่น่าศึกษาค้นคว้าจากการขุดพบซากฟอสซิล  ของสัตว์ดึกดำบรรณ์ 

                 ๑๐.๒  แหล่งท่องเที่ยว

                   ในเขตพื้นที่ตำบลสระมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหลายแห่ง  ดังนี้

                   (๑)  โบราณสถานไทลื้อวัดท่าฟ้าใต้   ตั้งอยู่ในเขตบ้านท่าฟ้าใต้  หมู่ที่  ๒  ลักษณะตัวอุโบสถเป็นรูปทรงปั้นหยาศิลปะไทลื้อ   สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๓๑๑   โดยครูบาธรรมเสนา  พร้อมด้วยพ่อเฒ่าแสนอิฐ  กลุ่มผู้นำชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา  มณฑลยูนาน  ตอนใต้ของประเทศจีน  

                    (๒)  น้ำตกนาบัว   ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านนาบัว  หมู่ที่  ๙         

                   (๓)  น้ำตกห้วยต้นผึ้ง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเหล่าพัฒนา  หมู่ที่  ๑๐ เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็ก  ตกลงมาจากหน้าผาสูง   มีน้ำไหลตลอดปี  ระหว่างเดินทางไปน้ำตกจะพบน้ำตกเล็กน้อยที่สวยงามมาก  มีทั้งหมดถึง  ๗  ชั้น 

                   (๔)  บ่อเหมืองแร่เชียงม่วน  ซึ่งได้รับสัมปทานทำเหมืองแร่ลิกไนต์  แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกสัมปทานแล้ว  จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  อีกแห่งหนึ่งของตำบลสระ  มีประวัติความเป็นมาที่น่าศึกษาค้นคว้าจากการขุดพบซากฟอสซิล  ของสัตว์ดึกดำบรรณ์ต่างๆ  

               ๑๐.๓  มวลชนจัดตั้ง

                    (๑)  ลูกเสือชาวบ้าน  มี  ๓  รุ่น            จำนวน      ๙๓๑    คน

                     (๒)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จำนวน      ๑๒๖    คน 

    ก.  ศักยภาพของ กศน.ตำบลสระ

                    (๑)  จำนวนบุคลากร                                            จำนวน    ๒   คน

          ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

                    (๑)  การรวมกลุ่มของประชาชน

                   –  กลุ่มกองทุนปุ๋ยเคมี                         จำนวน    ๓    กลุ่ม

                   –  กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ                            จำนวน    ๑    กลุ่ม

                   –  กลุ่มเลี้ยงสุกร                              จำนวน    ๑    กลุ่ม

                   –  กลุ่มเกษตรครบวงจร                       จำนวน    ๑    กลุ่ม

                   –  กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตร                จำนวน    ๑    กลุ่ม

                   –  กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านท่าฟ้าใต้              จำนวน    ๑    กลุ่ม

                   –  กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีแม่บ้าน             จำนวน   ๑๓   กลุ่ม

                   –  กลุ่มกองทุนผู้ใช้น้ำ                         จำนวน    ๖    กลุ่ม

                   –  กองทุนหมู่บ้าน ( ๑ ล้านบาท )           จำนวน   ๑๓   กองทุน

                   –  กองทุนเศรษฐกิจชุมชน                    จำนวน   ๑๓   กองทุน

                   –  กองทุน  กขคจ.                            จำนวน     5   กองทุน

(๒)  จุดเด่นของกศน.ตำบลสระ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล) 

                   กศน.ตำบลสระ ตั้งอยู่พื้นที่ราบระหว่างหุบเขามีเทือกเขาล้อมรอบ  บางส่วนเป็นเนินสูง  บางส่วนเป็นที่ราบลาดเอียงเขา  มีทรัพยากรทางธรรมชาติและสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพเพาะปลูกหลายชนิด รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลสระต่อไปในอนาคต  เช่นน้ำตกนาบัว น้ำตกห้วยต้นผึ้ง  นอกจากนี้  ยังมีชุมชนเผ่าไทลื้อ  และโบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในท้องถิ่น  ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ กศน.ตำบลสระ