วิชาชีพการทำขนมไทย จำนวน 20 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2563 ณ กศน.ตำบลสระ หมู่ที่ 12 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา