วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

กศน.ตำบลสระ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
ปรัชญา ความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ รักษ์ท้องถิ่น ใฝ่เรียนรู้ อยู่พอเพียง
เอกลักษณ์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
ค่านิยม รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
๒. การจัดการศึกษาส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชนที่ไม่รู้หนังสือ และลืมหนังสือ
๓. การจัดการศึกษาต่อเนื่องและ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชนทั่วไป
๔. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน และ กศน. ตำบล
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต
นำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร มากำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลยุทธ์

  1. พัฒนาครู ให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และการบันทึกหลังการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การสอนแบบโครงงาน การจัดทำเอกสารประกอบการเรียน การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การจัดบริการแนะแนว การออกแบบสื่อที่หลากหลาย)
  2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก และหลักสูตรสถานศึกษา
  3. กำหนดปฏิทินการศึกษาประจำปีทุกปี
    ๔. ส่งเสริมการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้