คณะกรรมการ

คณะกรรมการ กศน.สระ

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นายกิม  อินโตประธาน
2นางสายทอง  รักดีกรรมการ
3นางสาวศรัญญ่า  ศรีวิราชกรรมการ
4นางศรีวรรณ  บ้านสระกรรมการ
5นางกิ่งกาญ  ยืนยังกรรมการ
6นายสุมิตร บ้านสระผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
7นายไชยพจน์  สมภารกรรมการและเลขานุการ